Informácie o spracovanie osobných údajov zákazníkov (GDPR)

 

 

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV ZÁKAZNÍKOV (GDPR)

obchodnej spoločnosti

Sofa Surfers s.r.o.

so sídlom Praha 3 – Žižkov, Radhošťská 1599/16, PSČ 130 00

identifikačné číslo : 042 86 596

zapísanej n obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe oddiel C, vložka 242646

 

Správca osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej iba „GDPR“) je spoločnosť Sofa Surfers s.r.o., so sídlom Praha – Žižkov, Radhošťská 1599/16, PSČ 130 00, identifikačné číslo: 042 86 596 zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe oddiel C, vložka 242646 (ďalej iba „Správca“).

 

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo jeden či viacero zvláštnych prvkov, fyzických, fyziologických, genetických, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Správca nemenoval zástupcu pre ochranu osobných údajov.

  1. ZDROJE A KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH ÚDAJOV

Správca spracováva osobné údaje, ktoré mu zákazník poskytol alebo osobné údaje ktoré Správca získal na základe plnenia zmluvy podľa objednávky zákazníka.

Predmetom spracovania sú nasledovné kategórie osobných údajov:

- adresné a identifikačné údaje ktoré slúžia k jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácii subjektu údajov, napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska a iné
- kontaktné údaje ako kontaktní adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a iné
- ďalšie údaje ako napríklad bankové spojenie
- iné údaje potrebné pre plnenie kúpnej zmluvy

Subjekty údajov, ktorých údaje správca osobných údajov spracováva a ktorým je určená táto informácia sú: zákazník a potenciálny zákazník.

  1. ZÁKONNÝ DÔVOD A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

- plnenie kúpnej zmluvy medzi Vami a Správcom podľa čl. 6 odst. 1 písmena b) GDPR
- oprávnený záujem Správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre získanie obchodných oznámení a newslettrov) podľa čl. 6 odst. 1 písmena f) GDPR
- súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre získanie obchodných oznámení a newslettrov) podľa čl. 6 odst. 1 písmena a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že došlo k objednávke tovaru alebo služby.

Osobné údaje subjektu sú spracovávané pre nasledujúce účely:

účel vyplývajúci z jednania o zvažovanom zmluvnom vzťahu
účel vyplývajúci z plnenia zmluvy medzi subjektom a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, adresa a kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť alebo ju zo strany Správcu naplniť.
ochrana práv subjektu, Správcu, príjemcu alebo iných dotknutých osôb
plnenie zákonných povinností zo strany Správcu
ochrana životne dôležitých záujmov subjektu údajov
účely vyplývajúce so súhlasu subjektu so spracovaním

Zo strany Správcu nedochádza k automatickému individuálnemu alebo profilovaniu v zmysle čl. 22 GDPR, viac menej  Správca môže využívať marketingové kanály ktoré spracovanie podľa čl. 22 GDPR prevádzajú. K takémuto spracovaniu musia mať Váš výslovný súhlas.

  1. DOBA SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca spracováva osobné údaje:

po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Správcom a po dobu nevyhnutnú k uplatňovaniu nároku z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu)
v prípade spracovania osobných údajov na základe súhlasu, po dobu na ktorú bol súhlas udelený, alebo než je súhlas odvolaný

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov Správca osobné údaje zmaže.

  1. KATEGÓRIE SPRÁVCU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb a realizácii platieb na základe zmluvy
zaisťujúci služby prevádzkovania e-shopu a ďalších služieb v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu
zaisťujúci marketingové služby
spracovatelia na základe zmluvy so správcom v rozsahu údajov potrebných k účelu spracovania
osoby poskytujúce právne poradenstvo alebo účtovníctvo

Správca má v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretích krajín ( do krajín mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemca osobných údajov v tretích krajinách je poskytovateľ emailových služieb.

  1. POUČENIE O PRÁVACH SUBJEKTU ÚDAJOV

Máte právo u našej spoločnosti ako Správcu osobných údajov:

- požadovať prístup k osobným údajom, ktoré správca spracováva, čím sa rozumie právo získať od správcu potvrdenie, či osobné údaje ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracované a pokiaľ je tomu tak, máte právo získať prístup k týmto osobným a k ďalším informáciám uvedených v čl. 15 GDPR
- požadovať opravu osobných údajov, ktoré sú o Vás spracovávané, pokiaľ sú nepresné. S prihliadnutím k účelu spracovania máte v niektorých prípadoch právo požadovať doplnenie neúplných osobných údajov
- požadovať výmaz osobných údajov v prípadoch, ktoré sú uvedené v čl. 17 GDPR
- požadovať obmedzenie spracovania údajov v prípadoch ktoré sú uvedené v čl. 18 GDPR
- získať osobné údaje ktoré sa Vás týkajú, ktoré spracovávame automatizovane pre plnenie zmluvy uzavretej s Vami a to v štruktúrovanom bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pričom máte právo požadovať aby Správca predal tieto údaje inému Správcovi, za podmienok a s obmedzeniami uvedenými v čl. 21 GDPR z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie

Ďalej máte právo obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad pre ochranu osobných údajov priamo, ak máte podozrenie, že osobné údaje nie sú spracovávané v súlade s právnymi predpismi a to v mieste svojho obvyklého bydliska, v mieste výkonu zamestnania alebo v mieste kde došlo údajnému porušeniu. Pokiaľ Vám vznikla v dôsledku spracovania osobných údajov iné ako majetková ujma, postupuje sa pri uplatňovaní ich nároku podľa zvláštneho zákona.

  1. PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

K spracovaniu dochádza manuálnym spôsobom v listovej alebo elektronickej podobe alebo automatizovane prostredníctvom výpočtovej techniky a to za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Pre tento účel bola Správcom prijaté technické a organizačné opatrenia, najmä také, ktoré zaisťujú aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu, strate, neoprávneným prenosom, neoprávnenému spracovaniu a iným zneužitiam týchto osobných údajov. Všetky subjekty ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje rešpektujú právo subjektu údajov na ochranu osobného súkromia a sú povinný postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

  1. KONTAKTNÉ ÚDAJE

Kontaktné údaje Správcu:
adresa na doručovanie:
O bag Showroom, Pod Vinicí 409/29, Praha 4, 143 00, Česká republika
adresa elektronickej pošty: info@obag.sk
telefón: +421 908 555 000