Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

obchodnej spoločnosti

Sofa Surfers s.r.o.

so sídlom Praha 3 - Žižkov, Radhošťská 1599/16, PSČ 130 00, Česká republika

identifikačné číslo: 042 86 596

zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe oddiel C, vložka 242646

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.obag.sk

 

1.          ÚVODNÉ USTANOVENIE

1.1.       Tieto obchodné podmienky (ďalej iba „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti Sofa Surfers s.r.o., so sídlom Praha 3 - Žižkov, Radhošťská 1599/16, PSČ 130 00, Česká republika, identifikačné číslo: 042 86 596, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe oddiel C, vložka 242646 (ďalej  iba „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej iba „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej iba „kupujúcí“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.obag.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej iba „webové rozhranie obchodu“).

1.2.       Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnené na adrese www.obag.sk (ďalej iba „webová stránka“) a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Obchodné podmienky sa vzťahujú na kupujúceho, ktorý je fyzická osoba, a ktorý mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzaviera zmluvu s predávajúcim (ďalej iba„spotrebiteľ“), ako aj na kupujúceho, ktorý koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania (ďalej iba„podnikateľ“). Pre účely týchto obchodných podmienok sa má za to, že pokiaľ kupující uvedie v objednávke svoje identifikačné číslo, berie na vedomie, že pre neho platí ustanovenie týchto obchodných podmienok týkajúcich sa podnikateľov.

1.3.       Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odlišné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4.       Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.5.       Znenie obchodných podmienok môže predávajúci zmeniť alebo doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2.          UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1.       Na základe registrácie kupujúceho na webovej stránke môže kupujúci vtupovať do svojho užívateľského rozhrania, z ktorého môže objednávať tovar (ďalej iba „užívateľský účet“). Kupujúci môže objednávať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2.       Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúcí povinný uviesť správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri ich akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3.       Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných pre prístup do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

2.4.       Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívať užívateľský účet tretím osobám.

2.5.       Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to hlavne v prípade, keď kupujúcí svoj užívateľský účet dlhšie ako 6 mesiacov nevyužíva alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6.       Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to hlavne s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, poprípade nevyhnutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

3.          UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1.       Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Náklady na balenie a dodanie tovaru sú uvedené zvlášť. Ponuka predaja tovaru a ceny tohoto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.2.       Akákoľvek prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru.

3.3.       Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Českej republiky. V prípade dodávania tovaru do inej zeme ako je Česká republika, je potrebné aby si kupujúci  dopredu dohodol individuálne podmienky a cenu dopravy na info@obag.sk.

3.4.       Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje hlavne informácie o:

3.4.1.    objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

3.4.2.    spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

3.4.3.    informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spolu iba ako „objednávka“).

3.5.       Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúcí vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vznikuté pri vkladaní údajov do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačítko „POTVRDIŤ OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci neodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho, uvedenú v užívateľskom rozhraní alebo v objednávke (ďalej iba „elektronická adresa kupujúceho“).

3.6.       Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

3.7.       Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptovaním) zo strany predávajúceho, ktorá je predávajúcim poslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.8.       Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavieť kúpnu zmluvu, a to hlavne s osobami, ktoré už predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu.

3.9.       Kupujúcí súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

4.          CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1.       Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu následujúcimi spôsobmi:

4.1.1.    v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

4.1.2.    bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. SK19 8330 0000 0022 0120 1545, vedený u spoločnosti Fio banka, a.s. (ďalej iba „účet predávajúceho“);

4.1.3.    bezhotovostne prostredníctvom platobného systému tretej osoby.

4.2.       Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvenej výške. Ak nie je vyslovene uvedené inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3.       V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 48 hodín od uzavretia kúpnej zmluvy.

4.4.       V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamžikom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.5.       Predávajúci je oprávnený, hlavne v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

4.6.       Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné navzájom kombinovať.

4.7.       A je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené obecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadne platieb uskutočňovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je plátcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ju v písomnej podobe spoločne s dodávkou tovaru. Faktúra môže byť poslaná, po písomnom vyžiadaní kupujúcim, aj v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

4.8.       Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu daňe online, v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín.

4.9.       Kupujúci súhlasí s vystavením účtenky v elektronickej podobe.

4.10.     V prípade výmeny tovaru bude zákazníkovy účtované poštovné za dodanie nového tovaru, a to dobierkou vo výške 5 €.

5.          ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1.       Kupujúci berie na vedomie, že od kúpnej zmluvy nie je možné odstúpiť v prípadoch uvedených v ustanovení § 7 odst. 6 zákona č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebitla, hlavne nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy o doručení tovaru, ktorá bola upravená podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ďalej od kúpnej zmluvy o doručení tovaru, ktorý podieha rýchlemu kazeniu, ako aj tovar, který bol po doručení nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o doručení tovaru v uzavretom obale, ktorý kupujúci z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o doručení zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodny obal.

5.2.       Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 alebo o iný prípad, keď nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, právo od kúpnej zmluvy odstúpiť jednostranným prehlásením, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, a v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota od dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupující využiť Formulár Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy spotrebiteľom poskytovaný predávajúcim, ktorý je k dispozícii na internetových stránkach predávajúceho (v sekcii Obchodné podmienky). Odstúpenie od kúpnej zmluvy doporučuje predávajúci zaslať na adresu O bag Showroom, Pod Vinicí 409/29, Praha 4, 143 00, Česká republika.

5.3.       V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok, sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený bez zbytočného odkladu, najpozdejšie do štrnáctich (14) dní od odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to vo všetkých prípadoch vracania tovaru.

5.4.       V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho (spotrebiteľa) do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. V prípade úhrady tovaru voucherem, vráti predávajúci kupujúcemu naspäť voucher.Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vratení tovaru kupujúcim alebo iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady.Ak odstúpí kupujúci (spotrebiteľ) od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal. Kupujúci má nárok na vrátenie finančných prostriedkov za dopravné pre dodanie tovaru kupujúcemu iba v najnižšej ponúkanej výške, a to aj v prípade, že si kupujúci zvolil drahší spôsob dopravy.

5.5.       Tovar má byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a, ak je to možné, v pôvodnom obale. Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, zodpovedá kupujúci predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku manipulácie s týmto tovarom iným spôsobom ako tým, ktorý je potrebný k oboznámeniu sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

5.6.       Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak tovar nemá na sklade a tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, mu nebol dodaný dodávateľom ani v lehote 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcim, vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.7.       Ak je spolu s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček (platí i pre Dust bag), je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy spotrebiteľom, stráca darovacia zmluva ohľadne takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček. Darčeky nie je možné vymeniť alebo za ne v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy požadovať finančnú náhradu.

5.8.       Pri nákupe tovaru v komplete (hotová zostava) alebo tovaru, ktorý nie je na predaj samostatne (napr. upozornenie TÁTO DRŽADLA NIE SÚ NA PREDAJ SAMOSTATNE, IBA S TELOM KABELKY) je kupujúci povinný v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy vrátiť všetky položky.

5.9.      
Pri nákupe tovaru v kamennej predajni nemá kupujúci nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

6.          PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1.       Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2.       Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný doručiť tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný pri doručení tovar prevziať. Ak neprevezme kupujúci tovar pri doručení, je predávajúci oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie vo výške 250 Kč (slovom: dvestopäťdesiat korún českých) alebo je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

6.3.       V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4.       Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad, toto neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho pre neoprávnené vniknutie do zásielky, nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujíci tovar bol neporušený.

7.          ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

7.1.       Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv zo škodného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi.

7.2.       Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Hlavne predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, keď kupujúci tovar prevzal:

7.2.1.     má tovar vlastnosti, ktoré si strany zjednali, a ak chýba zjednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe jeho reklamy,

7.2.2.     sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,

7.2.3.     tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením zmluvenému vzorku alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa zmluveného vzorku alebo predlohy,

7.2.4.     je tovar v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

7.2.5.     tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3.     V prípade zakúpenia vystaveného tovaru so zníženou cenou nemá kupujúci nárok na uplatnenie reklamácie na vady, na ktoré bola znížená cena dohodnutá.

7.4.       Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú na tovar predávaný za nižšiu cenu za vadu, pre ktorú bola nižšia cena zjednaná, na opotrebovaný tovar spôsobený jeho obvyklým používaním, u použitého tovaru na vadu odpovedajúcu miere používania alebo opotrebovania, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.5.        Za vadný tovar sa nepovažuje mimo iné určitý farebný alebo štruktúrovaný rozdiel u prírodných (napr. koža), textilných a umelých materiálov (napr. EVA materiál). Za vadu sa rovnako nepovažujú nerovnosti materiálu EVA (najmä z vnútornej strany tela kabelky) alebo farebné odchylky vzniknuté technologickým postupom pri výrobe. Každý plastový výrobok je originál a môže sa čiastočne farebne alebo štruktúrou odlišovať od fotografie na našich internetových stránkach. Kupujúci berie na vedomie, že vlastnosti (vrátane farebných vlastností) hlavne prírodných materiálov (napr. koža) sa môžu v priebehu času meniť. Podrobnejšie informácie nájdete v článku STAROSTLIVOSŤ O VÝROBOK.

7.6.       Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese O bag Showroom, Pod Vinicí 409/29, Praha 4, 143 00, Česká republika. Pre účely rozhodnutia o reklamácii je nutné, aby bol reklamovaný tovar predávajúcemu daný na posúdenie. Predávajúci odporúča reklamácie zasielať na adresu O bag Showroom, Pod Vinicí 409/29, Praha 4, 143 00, Česká republika.

7.7.       Ďalšie práva a povinnosti strán v prípade uplatňovania reklamácie upravuje REKLAMAČNÝ PORIADOK, ktorý je prílohou týchto obchodných podmienok.

8.          VOUCHERY (DARČEKOVÉ POUKAZY) – PODMIENKY PRE UPLATNENIE

8.1.       Voucher (darčekový kupón) je určený na úhradu tovaru v internetovom obchode predávajúceho www.obag.sk, a je považovaný za ekvivalent peňažného prostriedku.

8.2.       Voucher je zasielaný iba v elektronickej podobe vo formáte PDF na zadanú e-mailovú adresu. Voucher je možné uplatniť uvedením kódu do poľa zľavový kupón v košíku objednávky. Voucher je možné uplatnit iba v celej jeho hodnote a to iba jeden krát. Uplatnenie voucheru uvedením jeho kódu pri online objednávke na www.obag.sk, stráca tento voucher platnosť. V prípade, že kupujúci pri objednávke nevyužije celú hodnotu voucheru, zostávajúca nevyužitá hodnota voucheru prepadá.

8.3.       Voucher nie je možné, po uplynutí doby pre odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom, na základe ktorej bol voucher spotrebiteľom zakúpený, vrátiť a požadovať miesto neho peniaze. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy na nákup tovaru v internetovom obchode, kde za cenu tovaru bolo zaplatené voucherom, vráti predávajúcí kupujúcemu pôvodný voucher, alebo predávajúci kupujúcemu vydá nový voucher v hodnote vráteného tovaru.

8.4.      Predávajúci nie je zodpovedný za stratu, odcudzenie alebo zneužitie voucheru.

9.          DALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

9.1.       Kupujúcí nadobúda vlastníctvo k tovaru jeho prevzatím, to však neplatí, ak nebola doposiaľ uhradená kúpna cena za tovar. V takomto prípade nadobúda kupujúci vlastníctvo k tovaru až zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

9.2.       Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a dalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávat žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať alebo neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčásti tvoriace webové rozhranie obchodu.

9.3.       Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov, predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

9.4.       Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami chovania.

9.5.       Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.

9.6.       Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@obag.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho pošle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

9.7.       Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy prisluchá Slovenskej obchodnej inšpekcii, so sídlom Prievodzská 32, 82 799, Bratislava, internetová adresa: www.soi.sk, alebo Českej obchodnej inšpekcii, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.

9.8.       Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov.

10.        OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH ZDELENÍ

10.1.      Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov, o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej iba „GDPR“) a súvisiacimi predpismi.

10.2.       Informácie o spracovaní osobných údajov kupujúceho sú obsiahnuté v dokumente Informácie o spracovanie osobných údajov zákazníkov (GDPR). V prípade osobného vyzdvihnutia zásielky v showroome O bag, alebo v prípade návštevy v showroome O bag , sú tiež osobné údaje spracované kamerovým systémom v súlade s informáciami o spracovaní osobných údajov kamerovými systémami.

11.        ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1.      Strany sa zjednávajú, že vzťah založený kúpnou zmluvou sa riadi právnym poriadkom Českej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov v mieste obvyklého bydliska spotrebiteľa, od ktorých sa nie je možné zmluvne odchýliť.

11.2.      Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povolovaniu. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

11.3.      Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, na miesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

11.4.      Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

11.5.      Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie: O bag Showroom, Pod Vinicí 409/29, Praha 4, 143 00, Česká republika, adresa elektronickej pošty: info@obag.sk.

11.6.      Tieto obchodné podmienky sú účinné od 21. augusta 2018.

V Prahe dňa 21. augusta 2018, Sofa Surfers s.r.o.


OBCHODNÉ PODMIENKY Sofa Surfers účinné od 11.5. do 25.6. 2017

OBCHODNÉ PODMIENKY Sofa Surfers účinné od 26.6. 2017 do 22.3. 2018

OBCHODNÉ PODMIENKY Sofa Surfers účinné od 23.3. do 24.5. 2018

OBCHODNÉ PODMIENKY Sofa Surfers účinné od 25.5. do 20.8. 2018


Formulár Výmena tovaru

Formulár Reklamácia tovaru

Formulár Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy spotrebiteľom

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Informácie o spracovanie osobných údajov zákazníkov (GDPR)