Súťaž


PRAVIDLÁ SÚŤAŽE „LETNÝ OUTFIT S O BAG“

 1.  Vyhlasovateľ súťaže

  Vyhlasovateľom súťaže organizované pod názvom "Letný outfit s O bag" (ďalej len „súťaž“) je obchodná spoločnosť Sofa Surfers s.r.o., so sídlom Radhošťská 1599/16, Žižkov, 130 00 Praha 3 IČ:04286596, DIČ:CZ04286596 zapísaná v obchodnom registri vedenom mestským súdom v Prahe , oddiel C, vložka 242646 (ďalej len „vyhlasovateľ“)


 2. Doba platnosti súťaže

  Súťaž prebieha od 02.07. 2019 umiestnením fotografie pod príspevok na portáli Facebook do 22.07. 2019.
  Výherný prispevok vybere odborný tím Obag.sk .


 3. Účastníci súťaže

  Účastníkom súťaže sa môže stať ktorákoľvek fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá má trvalé bydlisko na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci obchodnej spoločnosti Sofa Surfers s.r.o., ani osoby im blízke podľa ustanovenia  § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník.


 4. Pravidlá súťaže

  Cieľom účastníka súťaže je vytvoriť bláznivé a zároveň originálne foto letného outfitu s kabelkou O bag. Vaše fotografie prosím pridávajte pod tento príspevok "Letný outfit s O bag". Usporiadateľ súťaže bude sledovať vaše fotografie v priebehu súťaže. Výsledky súťaže vyhlásime do 4 dní od ukončenia súťaže.

  Do súťaže sú zaradený všetci účastníci, ktorí:

  * Vytvorí bláznivé a zároveň originálne foto letného outfitu s kabelkou O bag
  * Dajú "like" našej súťaži.
  * Každý súťažiací sa môže zúčastniť iba raz.
  * Sú odberateľom obag.sk na Facebooku.


 5. Výhra

  1.miesto  O bag - podľa výberu v hodnotě 96 €

  2.miesto  O clock standard - podľa výberu

 6.  Oznámenie výhercom

  Výherca bude o svojej výhre informovaný prostredníctvom Facebooku, následne po výhercovi bude požadované overenie jeho účtu.
  Výherca bude kontaktovaný najneskôr do 5. kalendárnych dní od ukončenia súťaže.
  K predaniu výhry dôjde do 30ti dní od vyhlásenia výhercu.


 7. Osobné údaje

  Súťažiaci udeľuje podľa zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“) svoj súhlas so spracovaním osobných údajov ním nahlásených v rámci súťaže za účelom vyhlásenie víťaza (zverejnenie mena na Facebook - Obag.sk), odovzdania výhry, či iných otázok spojených so súťažou a za účelom informovania o ďalších marketingových akciách vyhlasovateľa, nakoľko aj ponúkanie produktov vyhlasovateľa a zasielanie obchodných informácií prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a to po dobu 10 rokov odo dňa začiatku súťaže s tým, že poskytnutie údajov je dobrovoľné.

  Správcom osobných údajov v zmysle zákona je spoločnosť Sofa Surfers s.r.o., so sídlom Radhošťská 1599/16 Žižkov, 130 00 Praha 3 IČ:04286596, DIČ:CZ04286596, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 242646. Súťažiaci má právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať písomnou žiadosťou doručenou na adresu sídla vyhlasovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné okamžikom jeho doručenia vyhlasovateľovi. Odvolanie súhlasu behom trvania súťaže povedie k vylúčeniu súťažiaceho zo súťaže. Súťažiaci má ďalej práva podľa §12 a §21 zákona č. 11/2000 Sb., tj. najmä právo prístupu k informáciám o spracovaní údajov, ktoré sa ho týkajú a právo ich opraviť, zablokovať alebo požadovať ich likvidáciu, jako aj právo na náhradu prípadnej ujmy podľa príslušných právnych predpisov.

  Súťažiaci má právo obrátiť sa na vyhlasovateľa súťaže alebo priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov, na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00v prípade podozrenia z porušenia svojich práv.
  Účasťou v súťaži udeľuje súťažiaci pre prípad, že by sa stal výhercom niektorej z cien, vyhlasovateľovi súhlas s uverejnením svojho mena, priezviska a obce, v ktorej má trvalé bydlisko.


 8. Záverečné ustanovenie

  1. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže.
  2. Vyhlasovateľ týmto nie je voči súťažiacim inak zaviazaný a tým nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany vyhlasovateľa, ako tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.
  3. Každý súťažiaci sa účasťou v súťaži zaväzuje dodržiavať a neporušovať právny poriadok Českej republiky, ani oprávnené záujmy vyhlasovateľa.
  4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vykonať kedykoľvek rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s poriadaním súťaže a to vrátane zmeny pravidiel, prerušenie súťaže, pozastavenie súťaže, predčasného ukončenia súťaže alebo vylúčenie akéhokoľvek súťažiaceho zo súťaže bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu a to najmä z dôvodu nedodržania pravidiel súťaže alebo pri podozrení z nezákonného jednania alebo iné jednanie ovplyvňujúce nekalým spôsobom výsledky súťaže.
  5. Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený v súvislosti s odovzdaním výhry v tejto súťaži požadovať, aby víťaz prostredníctvom osobného dokladu preukázal skutočnosť, že je osobou výhercu a je starší ako 15 rokov. V prípade že túto podmienku nesplní, nebude mu výhra v súťaži odovzdaná.
  6. Súťaž nie je žiadnym spôsobom prevádzkovaná, sponzorovaná alebo inak spojená s Facebookom a Facebook za nič neručí. Informácie poskytnuté v rámci súťaže poskytuje vyhlasovateľ a nie Facebook. Všetky otázky, komentáre alebo sťažnosti musia byť smerované vyhlasovateľovi  súťaže a nie Facebooku.
  7. Tieto pravidlá sú úplné a záväzné pre všetkých súťažiacich. V prípade nejasností sa súťažiaci môžu obrátiť s dotazom na e-mail: info@obag.sk
  Tieto podmienky sú platné a účinné od 02.7. 2019.

 

           

 

 

Tento web používa súbory cookies na poskytovanie služieb a analýze návštevnosti. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.